Allmänna villkor

Allmänna villkor POLMETAL GmbH
Status: 01.05.2019

I. Tillämpningsområde

1. Erbjudanden, leveranser och andra tjänster från POLMETAL GmbH med säte i Berlin (i det följande kallad "Säljaren") görs uteslutande på grundval av säljarens villkor för försäljning, leverans och betalning i den version som gäller på tidpunkten för avtalets ingående (i det följande kallad "GTC"). Avtalen ska även gälla för alla framtida affärsrelationer utan att Säljaren behöver hänvisa till dem igen i varje enskilt fall.

2. Dessa allmänna avtal gäller uteslutande för företagare i den mening som avses i § 14 i den tyska civillagen (BGB).

3. Avvikande, motstridiga eller kompletterande Allmänna Villkor för Köparen ska endast bli en del av avtalet om och i den mån Säljaren – genom verkställande direktör(erna), behörig(a) firmatecknare eller personer som uttryckligen bemyndigats av Säljaren – har uttryckligen samtyckt till deras giltighet i textform (avsnitt II.1.).

II. Offerter och orderbekräftelser

1. Form
Alla avtal mellan Säljaren och Köparen måste alltid vara i textform (endast undertecknat brev, fax eller e-post) för att vara giltiga.

2. Ansvar för tredje man som agerar för köparens räkning
Den tredje part som agerar på uppdrag av köparen, garanterar att han är vederbörligen bemyndigad att ingå avtalet, annars är han ansvarig för fullgörandet av avtalet eller skador i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

3. Information i kataloger och på webbplatsen
All information i kataloger, broschyrer, annat informationsmaterial samt produktpresentationen på Säljarens hemsida, inklusive tekniska data och specifikationer, kan komma att ändras. Prislistor för återförsäljare fungerar som vägledning och kräver en orderbekräftelse från Säljaren för att gälla i det enskilda fallet. Säljaren har rätt att göra ändringar i sina dokument när som helst och utan föregående meddelande. Om inte annat uttryckligen överenskommits, ska produktinformationen som publiceras på polmetal.de-webbplatsen vid tidpunkten för respektive ingående av avtalet anses vara auktoritativ.

4. Ingående av kontraktet vid en bindande order från köparen
I den mån Köparens beställning ska anses vara ett avtalserbjudande enligt § 145 i tyska civillagen (BGB) och inte innehåller någon bestämmelse om acceptperioden, har Säljaren rätt att acceptera Köparens erbjudande genom en orderbekräftelse i textform (avsnitt II.1.) inom en period av 3 kalenderveckor efter mottagandet. I avsaknad av orderbekräftelse från Säljaren i rätt tid och form ska Köparens erbjudande i alla fall anses avvisat. Datumet för orderbekräftelsen i textform är avgörande för beräkningen av tidsfristen. En ändring eller kompletterande orderbekräftelse ska utgöra ett nytt erbjudande från Säljaren. I detta fall, klausul II.5. 2–4 meningarna ska gälla i enlighet med detta.

5. Ingående av avtal vid offertförfrågan
Offertförfrågningar kan lämnas skriftligen, per fax, via e-post eller per telefon. Om inget annat anges i erbjudandet kan erbjudanden som lämnas av säljaren alltid ändras. Bekräftelse av erbjudandet från köparen (ordern) är bindande. Kontraktet ska ingås genom en orderbekräftelse från säljaren i textform (avsnitt II.1.). Ändringar eller tillägg till Säljarens erbjudande av Köparen före bekräftelse av beställningen ska utgöra en ny begäran om erbjudande till Säljaren. Om en offertförfrågan förblir obesvarad eller om beställningen inte bekräftas i vederbörlig form inom 3 kalenderveckor, ska inget avtal ingås.

6. Annullering
Ändringar, tillägg eller annulleringar av beställningen efter orderbekräftelsen är uteslutna. Säljaren kan dock ta hänsyn till en begäran om ändring från Köparen inom 24 timmar efter orderbekräftelsen, utan att vara skyldig att göra det och på det obligatoriska villkoret att ordern ännu inte har skickats vidare för produktion. Utöver detta har köparen ingen rätt att ändra eller ångra beställningen.

7. Information lämnad av köparen
Det är Köparens ensamma ansvar att tillhandahålla nödvändig teknisk dokumentation, inklusive ritningar, beräkningar och material, för att försäkra sig om dess riktighet och fullständighet och att använda Säljarens produkter på ett lämpligt och felfritt sätt. Överföring av felaktig information och teknisk dokumentation, data och dokument ska förbli köparens ensam ansvar. Detta gäller dock endast i den mån ingen separat rådgivning och stöd har lämnats av Säljaren mot ersättning.

8. Upprepa order
Vid upprepade beställningar är det Köparens ansvar att uttryckligen uppmärksamma Säljaren på detta genom att ange tidigare ordernummer. Om återkommande beställningar görs av Köparen utan ytterligare specifikation ska de alltid baseras på den tidigare beställningen. Säljaren ansvarar inte för färgavvikelser som är vanliga i handeln vid upprepade beställningar. Dessa ska anses vara den överenskomna kvaliteten på produkten.

9. Äganderätt och upphovsrätt till dokument
Säljaren förbehåller sig äganderätten och upphovsrätten till kataloger, broschyrer, informationsmaterial och alla delar av erbjudandet. Detta gäller särskilt tekniska ritningar, hjälpmaterial, beräkningar, styckelistor och/eller installationsplaner. Dessa får inte reproduceras, ges ut till tredje part eller göras tillgängliga utan uttryckligt skriftligt medgivande från Säljaren och måste på begäran återlämnas till Säljaren i sin helhet. I alla andra avseenden ska paragraf XII.9 gälla.

III. Leveransdatum och tid

1. Leveransdatum och leveranstider är endast ungefärliga och icke bindande.

2. Fixtermine sind ausgeschlossen.

3. Överenskomna leveranstider inleds efter det att Köparen har försett Säljaren med alla uppgifter och handlingar som krävs för genomförandet av beställningen och leveransen och det avtalade betalningskvittot har skett av Säljaren. Eventuella ändringar av beställningarna efter orderbekräftelsen, inklusive ändringar av leveransadress, ska leda till motsvarande uppskjutning av leveransdatum eller leveransperioder.

4. Förbehåll för självförsörjning – Säljaren har rätt att frånträda avtalet om det, utan egen förskyllan, inte tillhandahålls av sina leverantörer eller underleverantörer trots att en kongruent säkringstransaktion har slutits. Säljarens skadeståndsansvar är i detta fall uteslutet. Säljaren ska omedelbart informera köparen om att produkterna inte är tillgängliga och, i händelse av återkallelse, omedelbart ersätta köparen för eventuellt erhållet vederlag.

5. Force majeure – Säljaren ansvarar inte för förseningar i leverans och prestation på grund av force majeure och på grund av händelser som avsevärt försvårar eller omöjliggör leveransen för Säljaren inte bara tillfälligt – detta inkluderar särskilt strejker, lock-outer, officiella order , etc., även om de förekommer hos Säljarens leverantörer, deras underleverantörer, andra leverantörer till Säljaren eller hos speditions-, logistik- eller transportföretaget som beställts. De berättigar säljaren att skjuta upp leveransen eller tjänsten så länge hindret varar plus en rimlig uppstartstid och att frånträda avtalet helt eller delvis på grund av att den del som ännu inte har fullgjorts.

6. Säljaren ansvarar inte för ovannämnda omständigheter enligt punkt 4 och/eller punkt 5 även om de uppstår under en redan existerande försening. Säljaren ska informera köparen om början och slutet av sådana hinder så snart som möjligt.

7. om hindret varar längre än 4 månader har köparen rätt att efter fastställande av skälig anståndstid frånträda avtalet med hänsyn till den del som ännu inte fullgjorts.

8. Köparen får sätta säljaren anstånd för leverans endast om denne har fullgjort sina skyldigheter att samarbeta och avtalad leveransdag eller leveranstid har överskridits. Denna frist måste vara rimlig och som regel minst 4 veckor.

9. Delleveranser – Säljaren har rätt att utföra delleveranser eller utföra deltjänster i den mån detta är rimligt för Köparen. Fakturor för delleveranser ska betalas inom angivna betalningsdagar.

IV. Leveransvillkor

1. Om inte annat uttryckligen överenskommits ska leveranser ske gratis på lastbilsarbeten. Om avhämtning hos köparen har avtalats ska detta ske på säljarens verk senast 3 veckor efter det att säljaren ställt varan till förfogande och meddelat köparen möjligheten till avhämtning. Om denna period överskrids ska säljaren debitera lagringskostnader, eventuella garantier förlorar sin giltighet (garantivillkor) och köparen kommer att stå i utebliven godkännande.

2. Risken, inklusive risken för förseningar, ska övergå till köparen vid överlämnande till speditören eller transportören, järnvägen, posten, kuriren eller vid lastning på säljarens fordon för leverans eller i så fall. av egeninsamling, vid överlämnande.

3. Om leverans till byggarbetsplatsen avtalas i ett enskilt fall ska det endast ske i den mån tillträdesförhållandena tillåter leverans med tunga lastbilar utan risk för fordonet och lasten. Varorna ska transporteras uteslutande med 40t ledade lastbilar på köparens risk. Köparen ska ansvara för att vägtåget även kan köra med full last på egen hand från allmän trafikplats till avlastningsplats och tillbaka igen på jämnt bärande underlag. I annat fall har säljaren rätt att lossa godset vid gränsen till det allmänna trafikområdet.

4. Köparen är skyldig att uppge exakt leveransadress, en kontaktperson och sitt mobilnummer. Ändringar av leveransadresserna för byggplatsleveranser är uteslutna efter att godset har lastats eller färdplanen har upprättats. Om leveransen misslyckas på grund av att köparen lämnat felaktiga eller felaktiga uppgifter, ska köparen stå för kostnaderna för det misslyckade leveransförsöket, om inte en fraktfri leverans har överenskommits. Köparen kommer i alla fall att debiteras separat för merkostnaderna för returtransporten och den nya leveransen. Detta gäller även för obebodda eller oframkomliga byggarbetsplatser.

5. Om köparen inte accepterar leveransen och varorna måste returneras, debiterar säljaren 2 € per kilometer för returresan och 20 € per förvaringsdag i säljarens lager. En upprepad leverans debiteras separat. Om en andra leverans är nödvändig av skäl som köparen ansvarar för, upphör garantianspråket på de levererade varorna (garantivillkor).

6. Om inte annat överenskommits ska lossning utföras av den personal som tillhandahålls av köparen och får inte överstiga en tid av 0.5 timmar efter leverans. Om denna varaktighet överskrids har säljaren rätt att ta betalt för ståtid.

7. Kranlossning ingår inte i beställningen, såvida inte säljaren accepterat skyldigheten att lossa kranen som tilläggstjänst i textform. Avlastning ska utföras uteslutande på marknivå och parallellt med fordonet. Standardleveransen görs med fordon som kan lastas och lossas från sidan. Avlastning från köparens sida får endast ske med lämpliga maskiner.

8. Vid leveranser utan närvaro av person som är behörig att ta emot varan är köparen skyldig att inom 24 timmar skicka en undertecknad följesedel till säljaren. Vid ej bekräftad följesedel skickar säljaren en kopia av handlingarna till köparen i elektronisk form. Om inget svar erhålls inom 48 timmar kommer följesedeln att anses vara bekräftad. Säljaren kommer att påpeka denna rättsföljd i det tidigare nämnda elektroniska meddelandet.

9. Om leveransen sker med säljarens transportmedel – inklusive europallar, är köparen skyldig att i utbyte ge säljaren lika många lossade pallar (byte av pallar). Om transporten sker på särskilda pallar av säljaren debiteras en deposition på pallarnas värde enligt gällande prislista. Om dessa specialpallar returneras återbetalas depositionen.

10. Köparen är skyldig att skicka andra förpackningar än de som avses i punkt 9 ovan för förberedelse för återanvändning eller återvinning i enlighet med vid var tid gällande bestämmelser.

11. Produkterna levereras alltid i förpackningsenheter (max 3.5 ton). Skulle mindre förpackningsenheter önskas ska en uppgift om förpackningsstorlek ges till säljaren vid offertförfrågan eller beställning. En ändring av förpackningsstorleken på köparens begäran efter att avtalet ingåtts kommer att resultera i en omräkning av schablonbeloppen för förpackningen, som ska betalas av köparen. Om det omräknade förpackningspriset inte bekräftas av Köparen inom 48 timmar, ska Köparens begäran om ändring anses ogiltig med påföljd att Säljaren får förpacka produkterna i förpackning enligt punkt 1 ovan.

12. För beställningar med en totalvikt på upp till 40 kg (minsta kvantiteter) förbehåller sig säljaren rätten att beställa alternativa frakttjänster (t.ex. pakettjänster eller speditörer). Frakt sker på köparens bekostnad och risk.

V. Priser

1. De priser som anges i orderbekräftelsen gäller med företräde.

2. Säljarens priser är nettopriser. Mervärdesskatt tillkommer med det belopp som föreskrivs i lag vid leveranstillfället. Eventuella tullar, avgifter, skatter och andra offentliga avgifter ska betalas av köparen.

3. Om inte annat avtalats ska köparen stå för transportkostnaderna, kostnaderna för eventuell transportförsäkring som köparen begär samt eventuella fraktkostnader i fråga om punkt IV.12 och kostnader för specialemballage i fråga om punkt IV.11.

4. Alla priser är baserade på kostnadsfaktorerna vid tidpunkten för orderbekräftelsen. Om därefter betydande höjningar av kostnaderna för råvaror, energi, frakt och förpackningsmaterial inträffar hos Säljaren eller dess leverantörer och om dessa leder till en väsentlig ökning av dennes inköps- eller självkostnadspriser, har Säljaren rätt att kräva omedelbar förhandling om en prisjustering, om inte priset uttryckligen har bekräftats som ett fast pris. Om överenskommelse inte uppnås inom skälig tid, befrias Säljaren från sin leveransskyldighet avseende utestående leveranser.

5. Om det avtalade leveransdatumet överstiger en period av 4 månader efter avtalets ingående, och om oförutsebara kostnads- eller marknadsprishöjningar med avseende på varan har inträffat hos Säljaren efter avtalets ingående (avsnitt V.4.) , har Säljaren rätt att höja det överenskomna priset i enlighet med dess rimliga gottfinnande.

VI. Allmänna villkor

1. I avsaknad av ett uttryckligt avtal förutsätts användningen av varorna i de tempererade klimatzonerna i Europa, exklusive högbergsområden och/eller kustområden med saltföroreningar. Varorna är inte lämpliga för permanent kontakt med vatten.

2. Prover är genomsnittliga prover. Tekniska data och specifikationer är endast att betrakta som ungefärliga med avseende på max- och minimigränser. Färgavvikelser inom sedvanliga gränser ger inte anledning till reklamationer. Färgavvikelser och blekning av varorna som uppstår över tid på grund av väderpåverkan är tekniskt oundvikliga och typiska för produkten. De motsvarar den avtalsenliga kvaliteten på produkterna och ger inte kunden rätt att göra garantianspråk.

3. Om inte annat uttryckligen överenskommits, ska de europeiska standarder som är tillämpliga vid tidpunkten för avtalets ingående anses vara den kontraktsmässigt överenskomna kvaliteten. I övrigt ska våra varor levereras i sedvanlig kvalitet och design.

4. För behandling av varor, i synnerhet utblomningar, färgvariationer, sprickor och dimensionstoleranser, är relevanta europeiska standarder som ändras från tid till annan samt de tekniska instruktioner som utfärdats av säljaren för förvaring, läggning, rengöring och skötsel av varorna. överenskommits som en integrerad del av avtalet. Den senaste versionen finns på Säljarens hemsida. En kopia av respektive tillämplig europeisk standard eller säljarens tekniska noteringar ska visas upp för inspektion i säljarens respektive försäljningsrum. Vidare ska IFBS gällande monteringsriktlinjer gälla för varorna.

5. Om produkterna är andrahandsprodukter är de avtalsenliga även om de har defekter som vanligtvis uppstår i andrahandsvaror.

6. Planer, projekt samt klipplistor och kalkyler som Säljaren kostnadsfritt utarbetat är endast avsedda som förslag och baseras i allmänhet på information som köparen lämnat. Säljaren tar inget ansvar för dessa, de är icke bindande och kräver granskning och bekräftelse av Köparen.

7. Det är Köparens ensamma ansvar att erhålla nödvändiga tillstånd och att skapa och underhålla andra krav.

VII. Kvalitetskontroll och reklamationer

1. Köparen är skyldig att omedelbart kontrollera varan efter leverans eller vid hämtning från fabriken enligt följande:

1.1 Undersök varorna efter antal stycken, vikter och förpackningar.

1.2 Utför en kvalitetskontroll åtminstone på en slumpmässig, representativ basis, i detta syfte för att öppna förpackningen i rimlig omfattning och för att själva inspektera varorna med avseende på extern kvalitet.

1.3 Notera eventuella reklamationer på leveransen och låt dem bekräftas av lastbilschaufförens och de personer som är involverade i lossningens underskrifter, med angivande av deras namn och exakta adresser.

2. Köparen ska iaktta följande formulär och tidsfrister vid meddelande om fel:

2.1 Uppenbara defekter ska anmälas till säljaren omedelbart efter leverans eller hämtning och före installation av varan. Vid anmälan om ett dolt fel som till en början förblev oupptäckt trots vederbörlig första besiktning enligt ovanstående stycke, ska anmälan göras före utgången av arbetsdagen efter upptäckten, dock senast inom två veckor efter leverans resp. insamling av varorna.

2.2 Felanmälan ska vara Säljaren tillhanda inom ovan nämnda tidsfrister skriftligen eller i detalj via e-post. Meddelande om fel per telefon räcker inte. Meddelanden om defekter till kommersiella representanter, mäklare eller agenter är irrelevanta.

2.3 Felanmälan kräver alltid angivande av order- eller följesedelnummer och insändande av bildmaterial. Typen och omfattningen av det påstådda felet måste tydligt framgå av felmeddelandet.

2.4 Köparen är skyldig att hålla de avvisade varorna tillgängliga på besiktningsplatsen för besiktning av Säljaren, dess leverantörer eller experter på uppdrag av Säljaren.

3. Klagomål angående varans antal, vikt, förpackning samt dess yttre skick, i den mån detta kan fastställas genom stickprovskontroll, är uteslutna om motsvarande sedel och namnteckning saknas på följesedeln.

4. Varor som inte reklameras i vederbörlig form och tid ska anses ha godkänts och accepterats.

5. Vid järnvägstransporter, inklusive transporter på järnvägsägda lastbilar, måste transportskador och förluster fastställas med hjälp av en officiell järnvägsinventering, inklusive attestering av brottskadorna och bristerna på fraktsedeln, för att de ska kunna erkännas . Om en reklamation inte görs i vederbörlig form och i tid, ska varornas skick anses godkänt och reklamationer för materialfel kan inte längre göras gällande. Ett avstående från invändningen om dröjsmål kan endast göras uttryckligen och i textform. Eventuella åtgärder för att avhjälpa brister efter utgången av tidsfristerna för att meddela fel ska vidtas som en gest av välvilja.

VIII. Garanti och garanti

1. Även vid defekt är köparen skyldig att ta emot varan, i synnerhet måste transportmedlet under alla omständigheter lossas eller lossas. Varorna ska förvaras korrekt och returneras först efter överenskommelse med säljaren.

2. Vid berättigade felanmälningar ska Köparen förhandla med Säljaren om skälig tid för efterföljande fullgörande, som i regel ska vara minst 10 veckor. Efterföljande fullgörande kan utföras, efter Säljarens gottfinnande, genom att avhjälpa defekten eller genom leverans av nya varor. Säljaren ska i synnerhet ha rätt att reparera endast de delar som klagas på eller att leverera nya varor. Krav på leverans av kompletta partier finns inte.

3. Köparen har rätt att frånträda avtalet om två försök till efterföljande fullgörande av säljaren har misslyckats. Frånträdet från hela avtalet kräver att köparen inte har något intresse av delprestationen.

4. Information och detaljer som tillhandahålls av säljaren är endast bindande om de ges skriftligen och av personer i den mening som avses i punkt I.3.

5. Avtalsöverenskommelser om kvalitet ska endast utgöra beviljande av garanti i den mening som avses i § 443 BGB om detta uttryckligen har avtalats skriftligen (garantibevis).

6. Om ett fel kunde identifieras innan vidare anslutning och/eller montering av produkterna, ska köparen stå för kostnaderna för demonteringen.

7. XII.1. förblir opåverkad.

IX. Ansvarsbegränsningar

1. Vid lätt vårdslös överträdelse av väsentliga avtalsförpliktelser ska Säljarens ansvar begränsas till den förutsebara, kontraktstypiska genomsnittliga skadan enligt produkttyp. Detta gäller även vid lätt oaktsamma pliktbrott av Säljarens juridiska ombud och ställföreträdare.

2. Säljaren ska inte hållas ansvarig i händelse av ett lätt oaktsamt brott mot immateriella avtalsförpliktelser.

3. Ovanstående ansvarsbegränsningar ska gälla för alla skadeståndsanspråk, oavsett laglig grund.

4. Ovanstående ansvarsbegränsningar begränsar dock inte något obligatoriskt lagstadgat ansvar, i synnerhet inte ansvar enligt produktansvarslagen, ansvar som härrör från antagandet av en kvalitetsgaranti eller ansvar för skyldigt orsakad skada på liv, lem eller hälsa, eller för uppsåt. eller grov vårdslöshet, eller i händelse av bedräglig döljande av defekter.

X. Betalning

1. Säljaren har rätt att kräva omedelbart förfallen förskottsbetalning. I detta fall ska beställningen av produktionen vara föremål för mottagandet av förskottsbetalningen.

2. Utan hinder av punkt 1 ovan ska hela priset, inklusive eventuella kringkostnader som ska bäras av köparen, förfalla till betalning senast dagen innan varorna lastas på fabriken. Detta gäller även avtalade delleveranser. Alla betalningar anses vara utan avdrag.

3. Köparen har endast rätt till kvittnings- eller retentionsrätt i den mån hans fordran är lagligen fastställd eller är ostridig. Vid brister i leveransen har Säljaren rätt att göra den efterföljande fullgörelsen beroende av att Köparen betalar förfallen köpeskilling. Köparen har dock rätt att behålla en skälig del av köpeskillingen i förhållande till felet.

4. Köparen har inte rätt att göra gällande krav och rättigheter på grund av fel om han inte har betalat förfallna betalningar och i den mån det förfallna beloppet (inklusive eventuella betalningar) inte står i rimlig proportion till värdet av den – defekta – varan.

5. Säljaren har rätt att först kvitta betalningar mot köparens äldre skulder, trots eventuella bestämmelser från köparen om motsatsen, och ska informera köparen om vilken typ av kvittning som gjorts. Om kostnader och ränta redan har uppkommit, har Säljaren rätt att kvitta betalningen först mot kostnaderna, sedan mot räntan och slutligen mot huvudprestationen.

6. Om Säljaren beviljar Köparen en kommersiell kreditgräns och Köparen överskrider denna, har Säljaren rätt att stoppa leveranser av varor fram till det ögonblick då betalning mottagits med det belopp som kreditgränsen har överskridits. Detta gäller även obetalda fakturor som fortfarande ligger inom den avtalade betalningstiden.

7. Betalningsdatum ska alltid vara det datum då pengarna tas emot i kassan eller det datum då de bokförs på Säljarens bankkonto.

8. Om Köparen inte betalar efter en påminnelse som Säljaren utfärdat efter förfallodagen är denne i betalningsförsummelse. Par. § 286 st. 3 BGB förblir opåverkad.

XI. Äganderättsförbehåll

1. Säljaren behåller äganderätten till de sålda produkterna tills Köparen har betalat alla aktuella och framtida krav som härrör från köpeavtalet och en pågående affärsrelation.

2. De varor som omfattas av äganderättsförbehållet får varken pantsättas till tredje part eller överlåtas som säkerhet innan full betalning av de säkrade fordringarna. Köparen ska omedelbart skriftligen underrätta Säljaren om och i den mån tredje part tar i beslag på Säljarens produkter.

3. Köparen har rätt att sälja vidare och/eller bearbeta de produkter som omfattas av äganderättsförbehåll i den ordinarie verksamheten. I detta fall ska dessutom följande bestämmelser gälla. Äganderättsförbehållet ska sträcka sig till de produkter som härrör från bearbetning, blandning eller sammansättning av de sålda produkterna till deras fulla värde, varvid Säljaren ska anses vara tillverkaren. Om, vid bearbetning, blandning eller kombination med produkter från tredje man, den senares äganderätt kvarstår, ska Säljaren förvärva samäganderätt i proportion till fakturavärdena för de bearbetade, blandade eller kombinerade produkterna. I alla andra avseenden gäller samma sak för den resulterande produkten som för de produkter som levereras under äganderättsförbehåll. Köparen överlåter härmed till Säljaren som säkerhet alla anspråk gentemot tredje part som härrör från återförsäljning av produkterna eller produkten totalt eller till ett belopp av Säljarens eventuella delägarandel i enlighet med ovanstående bestämmelse. Säljaren accepterar uppdraget. Köparens skyldigheter enligt punkt XI.2 gäller även för de överlåtna fordringarna. Köparen förblir behörig att driva in fordringen utöver Säljaren.

4. Säljaren förbinder sig att inte driva in fordran så länge som köparen fullgör sina betalningsförpliktelser gentemot säljaren, inte är i betalningsförsummelse, ingen ansökan om inledande av insolvensförfarande har lämnats in och det inte föreligger någon annan brist i hans betalningsförmåga. . Om så är fallet kan Säljaren dock kräva att Köparen informerar denne om de överlåtna fordringarna och deras gäldenärer, lämnar all information som behövs för indrivningen, överlämnar relevanta handlingar samt informerar gäldenärerna (tredje part) om överlåtelsen.

5. Om värdepapperens realisationsvärde överstiger Säljarens fordringar med mer än 20 %, ska Säljaren på Köparens begäran frigöra säkerheter efter eget val.

XII. Bristande acceptans, utebliven betalning och brott mot andra avtalsförpliktelser från Köparens sida

1. Om köparen inte har fullgjort sin skyldighet att samarbeta trots begäran från säljaren, så att säljaren inte kan fullgöra sin leveransskyldighet och varor förvaras längre än 3 veckor från färdigställandedatum, upphör garantin på den tillverkade varan. och köparen är i brist på godkännande.

2. Om köparen är i brist på köp eller godkännande av varan eller en del av varan eller någon annan prestation som ska utföras enligt avtalet, eller om köparen är i brist på betalning, har säljaren också rätt, efter att ha fastställt en skälig tidsfrist, att helt eller delvis häva avtalet och/eller kräva skadestånd enligt punkt IV.5, med förbehåll för bevis på en konkret högre skada, såvida inte köparen bevisar en lägre skada eller att en skada inte uppstått.

3. Vidare har Säljaren rätt att begära att köparen omedelbart hämtar varan och fakturerar varan.

4. Vid utebliven betalning har Säljaren rätt att från tidpunkten för dröjsmålets inträffande kräva ränta med 8 procentenheter över respektive basränta. Högre skadestånd kan krävas om säljaren styrker skadans storlek.

5. Retentionsrätten kan även utövas i fråga om andra varor som står i säljarens förfoganderätt (t.ex. uppföljningsorder).

6. Om Säljaren får kännedom om omständigheter som ifrågasätter Köparens kreditvärdighet, i synnerhet om Köparen ställer in betalningar, är mer än två månader i efterskott med betalning etc., har Säljaren rätt att deklarera hela den återstående skulden. förfalla och att kräva förskottsbetalningar eller ställande av säkerhet med hela ordervärdet.

7. Om köparen inte erlägger förfallen betalning trots skälig anståndstid, har säljaren rätt att frånträda avtalet och uppföljningsbeställningarna.

8. Vid Säljarens återkallelse upphör Säljarens leverans- och prestationsskyldighet omedelbart i den utsträckning som ångerförklaringen påverkar. Köparen ska återlämna de tjänster som redan erhållits till Säljarens verksamhetsställe och i förekommande fall överlåta äganderätten till dessa.

9. Om Köparen själv eller en tredje part bryter mot punkt II.9 i dessa Allmänna Villkor kan Säljaren kräva ett engångsskadestånd på 500.00 EUR (marknadsförväxlingsskada) i varje fall av överträdelse. Rätten förbehålls för säljaren att kräva högre skadestånd eller för köparen att bevisa mindre skador.

XIII. Jurisdiktion, tillämplig lag, avskiljbarhetsklausul

1. Om köparen är en handlare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en specialfond enligt offentlig rätt, ska Berlin vara den enda platsen för jurisdiktion för alla tvister som uppstår från avtalsförhållandet.

2. Om köparen, trots föregående punkt 1, inte har någon allmän behörighet i Tyskland eller om köparen har flyttat sin bostad eller hemvist utanför Tyskland efter att avtalet ingåtts, ska de domstolar som har lokal jurisdiktion för det registrerade sätet för Säljaren ska vara exklusivt behörig att avgöra ärendets sak.

3. Tysk lag ska tillämpas med undantag av FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor och tysk internationell privaträtt.

4. Om enskilda bestämmelser skulle vara eller bli ogiltiga ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa allmänna avtal. Parterna ska ersätta en ogiltig bestämmelse med en giltig bestämmelse som så nära som möjligt kommer det ekonomiska syftet med den ogiltiga bestämmelsen.